AFS ohrabruje sve članove naše globalne zajednice da uče i podučavaju o tome kako živjeti zajedno, te da tako podstiču interkulturalno razumijevanju u cilju stvaranja pozitivnih promjena za mirniji svijet.

Da bi ostvarili ovo, AFS obrazovni programi pomažu budućim liderima, globalnim građanima i liderima promjena da razviju esencijalne interkulturalne vještine 21. stoljeća kako bi uspjeli u globaliziranom svijetu i kako bi gradili mostove između kultura, te se bavili rješavanjem problema koji more današnji svijet..

AFS Interkulturni programi su naročito dizajnirani da pomognu AFSerima i ljudima svih uzrasta da:

 • Nauče najprije o uticaju kulture na vrijednosti i odluke koje donose
 • Da dobiju mogućnost da bolje vide sebe kroz oči drugih ljudi
 • Preispituju pretpostavke
 • Prošire svoje vidike kada je riječ o stereotipima i globalnim problemima
 • Razumiiju kako da mijenjaju svoje perspektive efektivno, svrsishodno i autentično
 • Kreiraju inovativna rješenja i rješavaju izazove stvarnog svijeta
 • Razviju praktične vještine 21. vijeka, znanje i razumijenje potrebno da se postane aktivan građanin globalnog svijeta

 

Interkulturne kompetencije pojačane sa drugim bitnim vještinama 21 stoljeća.

Posjedovanje interkulturalnih kompetencija je važno za sve profesije danas – bilo da se radi o nauci, umjetnosti, politici ili nečemu drugom. Kompanije, vlade, akademski svijet i nevladine organizacije trebaju ljude koji imaju interkulturna iskustva i shvatanje kao i kritično razmišljanje i vještine.

Stalno se povećava broj visokoškolskih ustanova, poslodavaca i nevladinih organizacija koji traže učenike, osoblje i volontere koji imaju razvijenu svijest za svijet izvan svojih zajednica i koji su otvoreni za interakciju sa ljudima iz drugih zemlja i kultura u vremenima koja se brzo mijenjaju.

Zbog toga AFS programi učenja također podržavaju ključne obrazovne ciljeve za 21. stoljeće izvan interkulturnih kompetencija. Ovo uključuje:

 • Kritičko razmišljanje i rješavanje problema
 • Kreativnost i inovacije
 • Saradnja
 • Komunikacija
 • Suosjećajnost
 • Fleksibilnost
 • Timski rad

Interkulturalno učenje i edukacija o globalnom građanstvu su transformirajuće, cjeloživotne težnje koje uključuju i formalno učenje i praktično iskustvo.

AFS putovanja interkulturalnog učenja

AFS je razvio tri putovanja interkulturalnog učenja. Međunarodno priznati stručnjaci činili su AFS-ov tim za obrazovanje koji je u saradnji sa brojim nastavnim i akademskim kadrom radio na stvaranju ovih putovanja. Putovanja se zasnivaju na najsavremenijim istraživanjima i edukacijskim metodologijama, kao i na 70 godina iskustva u radu sa učenicima, volonterima i domaćin porodicama.

Svako putovanje je podržano kurikulumom dizajniranim za svaku ključnu grupu unutar AFS zajednice:

AFS programi učenja su:

1. Transformirajući

Učenje kao putovanje promjene: Interkulturni izazovi i momenti učenja su neizbjažan dio našeg svakodnevnog života, naših učionica i javnog prostora. AFS iskustvo je transformirajuće. Ono priprema ljude svih godina da se efektivno angažuju, vode i surađuju kroz kulture i razlike.

2. Bazirani na ciljevima

Ciljni kurikulumi i metode: Kurikulum za svaki program uključuje precizno izabrane aktivnosti, uz pomoć konverzacije i drugih aktivnosti koje su direktno vezane kao skup obrazovnih ciljeva koji su razvijeni za svaku grupu. Iskusni volonteri i osoblje pomažu pojedincima u njihovim programima u progresivnom i razvojnom maniru s ciljem sticanja interkulturalnih kompetencija.

3. Sveobuhvatni i struktuirani

Sveobuhvatana iskustva podržana struktuirarnim učenjem: Rad, život i saradnja u različitim okruženjima definiše AFS iskustvo za sve učenike, porodice, volontere i osoblje. Međutim, bez obzira na to koliko je interaktivno i struktuirano iskustvo bitno, biti okružen različitim ljudima nije dovoljno u stvaranju praktičnih i visoko vrednovanih interkulturnih vještina i razumijevanja potrebnih danas. AFS obrazovni programi pružaju potporu, ohrabrenje i vještine s ciljem da interkulturna iskustva postanu značajne obrazovne prilike.

4. Neformalni

Neformalna obrazovna okolina: Lekcije, diskusije i aktivnosti našeg interkulturalnog putovanja se odvijaju van učionice i tradicionalne nastavnog okruženja. Učenici, domaćin porodice i volonteri su podržane od strane iskusnih volontera i osoblja kroz individualne radionice, grupne treninge ili orijentacije.

5. Iskustveni i praktični

Iskustveno učenje = poboljšano učenje: AFS vjeruje u snagu iskustvenog učenja. Mi postavljamo učesnike u centar razvojnog procesa, vodeći i podržavajući ih kroz čitav put. AFSeri su naučeni kako jasno naučiti i učiniti korisnim njihovo novo iskustvo uz pomoć instrumenata koji im pomažu da analiziraju ova iskustva na struktiran način. Oni su također ohrabljeni da eksperimentišu i prilagode svoje ponašanje bazirano na onome što su naučili, odnosno da nastave ciklus učenja.

6. Cjeloživotno

Učenje za život i cjeloživotno učenje: Napokon, svako AFS obrazovno putovanje je doživotno iskustvo sa definisanom početnom tačkom i uobičajnim prekretnicama, ali nema istinitog završnog datuma. AFSeri počinju učiti nakon prvog kontakta sa organizacijom, zatim nastavljaju da rastu mnogo nakon zvaničnog završetka njihovog programa ili zadatka. Mnogi učenici nastavljaju biti aktivni volonteri u organizaciji, domaćin porodice ili učesnici u drugim AFS programima kako bi nastavili razvijati svoje  vještine.

Mjerenje uticaja interkulturalnog učenja

AFS ima dugu historiju mjerenja uticaja interkulturalnog učenja. Naša akademska istraživanja se smatraju standardom za industriju. Budite slobodni da istražite više kontaktiranjem [email protected]. Počevši u 2016-oj, određeni broj AFS učenika može da prati svoje učenje preko online portofolija koji im pomaže da razumiju kako napreduju ka svojim obrazovnim cilevima. Rezultat ovoga može biti podijeljen sa školom učenika po povratku ili sačuvan kao dio aplikacije prilikom prijave na visokoškolske institucije.

Da li ste znali? AFS obrazovna putovanja mogu biti prilagođena za različite grupe ljudi. Pitajte nas kako AFS može da kreira interkulturalni edukativni program samo za vas. Kontaktirajte [email protected]