Živjeti, učiti i volontirati preko međunarodnih granica i u raznolikim zajednicama s AFS-om je iskustvo koje mijenja život i traje zauvijek. Zbog toga su AFS interkulturni programi vodeći programi razmjene u inostranstvu za srednjoškolce. Podržani su i pod mentorstvom treniranog osoblja i AFS volontera. Od 1947. godine, AFS programi pripremaju mlade da postanu globalni građani, osposobljeni najvažnijim znanjem i praktičnim vještinama potrebnim za život u raznolikom i multikulturalnom svijetu. Naše zabavne avanture su specifično dizajnirane za tinejdžere da uživaju i uče kroz njih. Konačno, AFS omogućava cjeloživotni pristup zajednici prijatelja, poznanika i volonterskih mogućnosti.

STUDENT_CURRICULUM
ŠTA JE AFS KURIKULUM I OBRAZOVNO PUTOVANJE UČENIKA?

Novi dokument – “AFS kurikulum i obrazovno putovanje učenika” pomaže studentima da se razviju na bazi široke lepeze obrazovnih ciljeva za 21. stoljeće.

AFS razumije potrebu mladih ljudi za razvojem vitalnih tehnoloških vještina i da budu komforni sa tehnologijom i naukom koja se koristi u edukaciji i radnom okruženju.

Mi također znamo da mnogi univerziteti i poslodavci traže učenike i mlade koji imaju osjećaj za svijet izvan njihovih vlastitih zajednica – i koji su otvoreni za interakciju sa ljudima iz drugih zemlja i kultura. Kompanije, vlade, obrazovne i nevladine organizacije trebaju ljude koji imaju međunarodna iskustva, kao i kritične vještine potrebne za hvatanje u koštac sa globalnim promjenama koje nosi 21. stoljeće.

Da bi zadovoljili ove zahtjeve, kreirali smo AFS kurikulum i obrazovno putovanje učenika, kurikulum koji koristi diskusije, aktivnosti i refleksije, pomažući našim mladim globalnim građanima da razviju i uvježbaju korštenje vještina koje traže visokoškolske ustanove i poslodavci na lokalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou. Ovo uključuje:

 • Kritičko razmišljanje i rješavanje problema
 • Kreativnost i inovativnost
 • Saradnju i komunikaciju
 • Izazovne pretpostavke.

Dodatno, AFS pomaže učenicima:

 • Naučiti kako komunicirati i upoznati nove prijatelje sa ljudima iz drugih kultura
 • Izgraditi samopouzdanje i proširiti vidike o stereotipima o drugim kulturama i globalnim problemima
 • Naučiti iz prve ruke o uticaju koji kultura ima na vrijednosti i odluke koje donose
 • Vidjeti sebe kroz oči drugih ljudi.
KAKO AFS KURIKULUM I OBRAZOVNO PUTOVANJE UČENIKA POMAŽE UČENICIMA DA SE PRILAGODE NJIHOVOM NOVOM OKRUŽENJU?

Inovativni kurikulum koristi mnoštvo dokazanih iskustvenih načina učenja i resursa, koji imaju za cilj pomoći učenicima da procesiraju svakodnevna iskustva i da nauče nešto korisno iz svojih reakcija na nove stvari i, ponekad teške, situacije.

AFS kurikulum i obrazovno putovanje učenika podržava učenike prije, tokom i nakon njihove razmjene u inostranstvu kroz grupne orijentacijske sesije. Studenti se također sastaju barem jednom mjesečno sa treniranim volonterima koji koriste aktivnosti iz kurikuluma kako bi učinili njihovo iskustvo razmjene bogatijim i značajnijim. Sve ove aktivnosti pomažu učenicima razviti dublje razumijevanje kulturnih razlika, te efektivnije i prikladnije načine za nošenje s njima. Također, ove aktivnosti pomažu učenicima da nauče kako primijeniti stečena znanja kasnije u životu.

EDUC

16 AFS obrazovnih ciljeva

16 AFS obrazovnih ciljeva su kičma AFS kurikuluma i obrazovnog putovanja učenika. Ciljevi su grupisani u 4 područja:

Lične vrijednosti i vještine: Studenti su pozvani da preispitaju svoje vrijednosti i da uvježbaju nove životne vještine poput rješavanja vlastitih problema i donošenja odluka. Oni uče kako teške situacije okrenuti u vrijedne prilike za vlastiti razvoj.

Izgradnja interpersonalnih veza: AFS učenici postaju u potpunosti uključeni u svakodnevni život i aktivnosti sa različitim osobama iz njihovog okruženja. Ovo poboljšava njihove komunikacijske i jezičke vještine, te ih uči kako da efikasnije rade u grupama i timovima.

(Inter)kulturno znanje i osjteljivost: AFS iskustvo razmjene produbljuje učenikovo shvatanje o vlastitoj kulturi, kao i znanje o kulturi domaćin zemlje, uključujući oboje – snage i slabosti ovih kultura.

Svijesnost o globalnim problemima: Učenici uče kako da cijene i bolje razumiju osjećanja u vezi s različitim pogledima na globalna pitanja, probleme i njihove uzroke. Na ovaj način, učenici uče da rješenja moraju uzeti u obzir specifičnosti pojedinih kultura da bi funkcionisala uspješno. Naš cilj je ohrabriti i osnažiti učenike da rade s drugima u cilju izgradnje pravednijeg i mirnijeg svijeta – kući ili bilo gdje na našoj planeti.

Interkulturalno učenje i trening na svim nivoima:

KAKO PRIPREMAMO I PODRŽAVAMO DOMAĆIN PORODICE PRILIKOM UGOŠĆAVANJA UČENIKA IZ DRUGIH ZEMALJA I KULTURA?

AFS interkulturalno putovanje za domaćin porodice, izgrađeno na specifičnim ciljevima interkulturalnog učenja i podržano od AFS osoblja i volontera, pomaže porodicama da:

 • Istraže i izgrade interkulturalnu svijest i razumijevanje, individualno i kao porodica;
 • Dobiju bolju podršku pri integraciji domaćin učenika u novu kulturu, kao i da omogući domaćin učenicima da iskuse što bogatije interkulturalno obrazovno iskustvo koje je navedeno u AFS kurikulumu i obrazovnom putovanju učenika;
 • Podijele specifičnosti svoje kulture i nauče nešto o novoj kulturi od domaćin učenika.
Nauči više
KAKO SU VOLONTERI TRENIRANI DA PODRŽE PROGRAM INTERKULTURALNOG UČENJA UČENIKA?

AFS volonteri i osoblje su trenirani o mnogim bitnim temama kroz AFS program učenja: Interkulturni link, interkulturalni program koji se provodi širom AFS mreže i koji je dizajniran da poboljša interkulturalne kompetencije volontera i osoblja.